Ewangelia świętego Marka

Jest drugą, najkrótszą i jednocześnie najstarszą Ewangelią. Ewangelia św. Marka została spisana na podstawie słów jakie miał wypowiadać Piotr Apostoł, czyli najważniejszy uczeń Jezusa, którego ten wyznaczył na swojego następcę. Piotr trwał przy Jezusie od samego początku i był świadkiem najważniejszych wydarzeń od chwili, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela aż po mękę na Krzyżu, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Nic więc dziwnego, że jego relacja jest bardzo wierna. Święty Marek słuchał Piotra i na podstawie jego słów zdawał relację z tego, co wydarzyło się podczas społecznej działalności Jezusa. Sam nie był uczniem Jezusa. I nie znał nawet języka aramejskiego ani tradycji żydowskiej. To dość dużo mówi o samym autorze. Przez wieki Ewangelia św. Marka nie była szczególnie ceniona. Częściej i chętniej cytowano innych Ewangelistów, dopiero jej wagę zaczęto doceniać w wieku osiemnastym. Chociaż określaną ją jako słabszą pod względem stylistycznym, to jednocześnie zaczęto doceniać to, że powstała jako jedna z pierwszych i jest ważna ze względu na badanie historyczne i teologiczne działalności Jezusa. Nie do końca też wiadomo, gdzie powstała Ewangelia św. Marka. Tradycja mówi, że prawdopodobnie miejscem powstania był Rzym. W Rzymie bardzo szybko powstała gmina chrześcijańska. Dowodem na to jest choćby List świętego Pawła kierowany do Rzymian. Wiadomo też, że w samym tekście Ewangelia św. Marka zawiera sporo typowych latynizmów. Współcześnie badacze również podtrzymują pogląd, że Ewangelia św. Marka powstała poza Palestyną i była kierowana raczej do społeczności nie żydowskiego pochodzenia. Spory dotyczą również samej daty powstania Ewangelii. Badacze zgadzają tylko co do jednego, że Ewangelia św. Marka była najwcześniejsza z tych uznanych przez Kościół. Święty Marek opisując życie Jezusa całkowicie pomija narodziny i dzieciństwo Mesjasza. Swoją opowieść zaczyna od momentu, kiedy Jezus został ochrzczony w Jordanie. Krótko i rzeczowo opisuje też działalność Jana Chrzciciela. Dalsza relacja poświęcona jest działalności Jezusa w Galilei i poza nią, wyprawie do Jerozolimy, męce i śmierci Jezusa i jego Zmartwychwstaniu. Ewangelia św. Marka została napisana w języku greckim. Badacze podkreślają, że język Ewangelii jest konkretny i rzeczowy, ale dość ubogi. Jej autor zapewne nie należał do osób wykształconych, bo często posługuje się kolokwializmami, zdrobnieniami. Zdarzają się błędy językowe. Nie widać szczególnej dbałości o piękno stylistyki nie dlatego, że autor o to nie dba, tylko raczej nie potrafi inaczej pisać. Ewangelia św. Marka nie cytuje konkretnych słów, mów Jezusa. Częściej opisuje konkretne czyny. Święty Marek nie był wytrwanym pisarzem, ale dał piękne świadectwo działalności Jezusa i jego nauki.

Dodaj komentarz